Antagna vid föreningens bildande på Grännastrandens Camping 2014-05-29, reviderade 2014-12-10, 2015-04-20, 2015-05-06 och 2022-05-28

§ 1 Ändamål

Föreningen Svenska Hobbyklubben har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen, påverka produktutvecklingen
av Hobby husvagnar och husbilar, aktivt verka för att minska medlemmars kostnader samt verka för en ökad gemenskap
mellan medlemmarna.

§ 2 Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattar alla medlemmar i Svenska Hobbyklubben.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i föreningen är öppet för

– ägare av Hobby husvagn.

–  ägare av Hobby husbil.

–  familjemedlemmar boende på samma adress som ägare av Hobby husvagn/husbil.

Medlemskap bekräftas genom betald medlemsavgift årligen och gäller per kalenderår.

Undantag: Styrelsen kan tillfälligt välja in och avgiftsbefriad annan person för att främja föreningens verksamhet.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek bestäms årligen av årsmötet.

§ 5 Föreningsmöten

Föreningens årsmöte ska hållas årligen under det första halvåret. Kallelse till årsmöte sker via föreningens hemsida.

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner att det behövs, eller då det skriftligen begärts av minst en tiondel av

medlemmarna. Kallelse till årsmöte sker minst åtta veckor innan mötet och vid extra föreningsmöte minst fyra veckor före

mötet. I kallelse till extra möte ska det framgå varför mötet ska hållas.

Kallelse till årsmöte eller extra möte utfärdas av styrelsen och publiceras på föreningens hemsida enligt ovan. Kallelsen

med tillhörande dokument uppdateras löpande fram till 7 dagar före årsmötet, då kallelsen med dagordning och övriga

dokument blir ”låst”.

Föreningen uppmuntrar alla träffar med Hobby husvagnar och husbilar. Utöver föreningsmöten som nämnts ovan, är det

välkommet att ordna lokala träffar. För att en träff ska räknas som en lokal klubbträff krävs dock att styrelsen ger sitt

godkännande. Godkännande ges bland annat med hänsyn till tid och plats för föreningens egna möten. En lokal träff

medför inga förpliktelser från föreningens sida. En lokal träff som är godkänd av styrelsen får använda klubbens namn i

kontakter med sponsorer, arrangörer, campingar, etc.

§ 6 Dagordning vid årsmöte

1. Val av:

a. mötesordförande.

b. mötessekreterare.

c. två justerare, tillika rösträknare.

2. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig tid och ordning.

3. Fastställande av dagordning.

4. Föredragning av:

a. Styrelsens verksamhetsberättelse.

b. Ekonomisk berättelse.

c. Revisorernas berättelse.

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Behandling av inkomna motioner.

7. Fastställande av medlemsavgift.

8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.

9. Val av:

a. ordförande, för en tid av två år.

b. två eller fler ledamöter, för en tid av ett eller två år. (Ledamöter väljs så att de går "omlott")

c. två ersättare, för en tid av ett år.

d. en revisor, för en tid av ett år.

e. en revisorsersättare, för en tid av ett år.

f. två ledamöter till valberedning varav en sammankallande, för en tid av ett år.

10. Övriga frågor

11. Mötets avslutande.

§ 7 Rösträtt, valbarhet mm

Varje närvarande medlem, som personligen betalt medlemsavgift senast den 10 mars innevarande år, har rösträtt på föreningens årsmöte. Medlem som ej kan vara närvarande har rösträtt via fullmakt genom annan betalande medlem.

Omröstning sker öppet. Val ska göras med slutna sedlar, om så begärs.

Beslut fattas (där dessa stadgar inte bestämmer annat) med enkel majoritet. Vid lika röstetal ska beslut fattas genom lottning.

Endast medlem kan väljas att representera föreningen

§ 8 Ärenden

Vid föreningsmöten enligt § 5 får bara tas upp ärenden som listats i kallelse eller varit listat på det utsända förslaget till
dagordning eller som står i omedelbart samband med ett sådant ärende. Medlem, som önskar få ett ärende framlagt för
eventuellt beslut på årsmötet, ska senast fyra veckor före årsmötet skicka en skriftlig önskan om detta (motion) till
styrelsen. Motioner och styrelsens svar på motioner publiceras i kallelsen till årsmötet.

§ 9 Valberedning

Årsmötet utser utanför styrelsen valberedning enligt § 6 Pos 9.f.

Valberedningen förbereder alla val som ska göras på årsmötet (utom val av valberedning) för tiden fram till nästa årsmöte.

Valberedningen har rätt att vara representerad vid styrelsens sammanträden, dock utan rösträtt

§ 10 Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande samt minst två ordinarie ledamöter och minst två suppleanter.
Ordförande väljs för en tid på två (2) år.
Ledamot väljs för en tid av ett (1) eller två (2) år.
Suppleant väljs för en tid av ett (1) år.

§ 11 Konstituering

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare, samt eventuella andra funktioner.

§ 12 Firmatecknare

Firman tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig

§ 13 Styrelsens uppgifter

Föreningens styrelse leder föreningens verksamhet (enligt dessa stadgar och vid föreningens möten fattade beslut) och är
mellan dessa möten föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsens uppgift är
- att förbereda föreningens årsmöten och extra möten.
- att verkställa vid sådana fattade beslut.
- att utse för verksamheten lämpliga arbetsgrupper/kommittéer.
- att utse ombud till möten och konferenser där styrelsen eller föreningsmötet beslutat att föreningen ska delta.
- att senast tre veckor före föreningens årsmöte till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse jämte balans- och
resultaträkning avseende det senaste räkenskapsåret.

Styrelsens uppgift i övrigt är
- att informera medlemmarna om föreningens verksamhet.
- att samordna och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.
- att verka för utbyte av erfarenheter mellan medlemmarna.
- att förmedla information till föreningens funktionärer och medlemmar.
- att hålla kontakt med och samarbeta med myndigheter och organisationer som har till uppgift att verka för camping och
trafiksäkerhet.
- att kontinuerligt hålla valberedningen informerad om sitt arbete genom att till valberedningens sammankallande skicka
protokoll samt kallelse och föredragningslista till styrelsens sammanträden.

§ 14 Sammanträden

Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen. Styrelsen sammanträder också på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så önskar.
Styrelsen är beslutsfattande då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden för sammanträdet.
Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt.

§ 15 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet en revisor och en personlig suppleant för denne.  Revisor ska avge sin berättelse senast två veckor före årsmötet. Föreningens verksamhets och räkenskapsår löper kalenderår(1 januari-31 december).

§ 16 Uteslutning

Medlem som inte agerar i enlighet med Svenska Hobbyklubben ändamål, förtalar eller agerar mot klubbens intressen kan uteslutas ur föreningen.

För att en medlem ska bli utesluten gäller att samtliga styrelsens ledamöter på styrelsemöte röstar för uteslutning och att anmälan gentemot person som anses ha förtalat eller agerat mot klubbens intressen ska ha inkommit från medlem.

Utesluten medlem kan överklaga beslutet inom en månad från att information om uteslutningen nått den berörde.

§ 17 Stadgeändring

För stadgeändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande medlemsmöten.
Minst ett av dessa möten ska vara årsmötet. Mellan de båda mötena ska det gå minst två månader.

§ 18 Upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som stadgas i §17.

För att beslut om upplösning ska gälla krävs dock ¾ (75 %) majoritet vid båda mötena. Upplöses föreningen genom att uppgå i annan förening med anknytning till Hobby, ska föreningens tillgångar tillfalla den andra föreningen. 

Upplöses föreningen av annan anledning ska tillgångarna överföras till NTF, att förvaltas och användas till gagn för trafiksäkerhetens samt campingens främjande.